Polityka prywatności dla spółki FFP Sp. z o.o.

Przedstawiona poniżej polityka prywatności ma zastosowanie dla spółki FFP Sp. z o.o. obejmując Centrum Nieruchomości Meritum.

W spółce FFP Sp. z o.o. dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom usługi na najwyższym poziomie. Cenimy i szanujemy naszych Klientów oraz ich lojalność, mamy świadomość, że prywatność danych osobowych jest niezwykle ważnym zagadnieniem. Przygotowaliśmy politykę prywatności, aby przedstawić praktyki dotyczące danych osobowych, które gromadzimy na Pani/Pana temat w komunikacji pisemnej lub ustnej, kiedy odwiedza Pani/Pan naszą siedzibę.

 1. Informujemy że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka FFP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilnie zapisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000284772 Sądu Rejonowego XIII Wydział Gospodarczy w Bydgoszczy, NIP 557-16-49-REGON 300844504.
 2. Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewniają odpowiednie środki ochrony danych.
 3. Dane osobowe zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 4. Dane osobowe tj. imię, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego zbierane są w celu udzielenia informacji o wybranej przez Panią/Pana ofercie najmu/sprzedaży nieruchomości w ramach usług świadczonych przez Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy wskazani przez Administratora.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
 8. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 9. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który jest osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem skrzynki mailowej iodo@ilonnhotel.pl
 10. Zebrane dane przekazane mogą zostać do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora. Podmioty te współpracują z Administratorem w oferowaniu usług przez niego świadczonych (firmy świadczące usługi prawne, informatyczne). Usługodawcy są zobowiązani umownie do ochrony Państwa danych osobowych i nie mogą w jakikolwiek inny sposób używać lub udostępniać Państwa danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
 11. Dodatkowo spółka FFP może ujawnić dane osobowe, aby: postępować zgodnie z obowiązującym prawem, odpowiedzieć na pisma urzędowe od władz publicznych, chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własność spółki FFP, osób odwiedzających, Klientów, pracowników oraz osób postronnych, ograniczyć szkody, jakie spółka może ponieść, wymagać przestrzegania warunków korzystania ze strony internetowej oraz reagować na nagłe wypadki.
 12. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu trwania łączącej umowy oraz ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usługi najmu/wymiany waluty w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.
 13. Nie wykorzystujemy plików „cookies” do zbierania informacji. Celem usunięcia lub zablokowania plików cookies należy zaktualizować ustawienia swojej przeglądarki (sekcja Pomocy w menu swojej przeglądarki – jak usunąć lub zablokować pliki cookies). Spółka FFP nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia Państwa przeglądarki. Istotne wskazówki, jak zarządzać plikami cookies w różnych rodzajach przeglądarek, dostępne są na stronie www.allaboutcookies.org.
 14. Dane nieosobowe nie identyfikują Państwa bezpośrednio, dlatego możliwe jest wykorzystywanie takich informacji w różnych celach, jeżeli jest to dozwolone przez prawo. W niektórych przypadkach informacje nieosobowe mogą zostać powiązane z danymi osobowymi. W przypadku powiązania informacji nieosobowych z danymi osobowymi, takie informacje powiązane będą przez nas traktowane jako dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
 15. Określenie „dane wrażliwe” odnosi się do informacji związanych z Państwa pochodzeniem rasowym poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, członkostwem w związku zawodowym, zdrowiem, życiem seksualnym lub orientacją seksualną, informacją genetyczną, przeszłością kryminalną oraz wszelkimi danymi biometrycznymi, które wykorzystuje się do jednoznacznego określenia tożsamości. Dane wrażliwe nie są przez nas gromadzone.
 16. Spółka FFP nie gromadzi danych osobowych na temat osób poniżej 18 roku życia.
 17. Spółka FFP wdrożyła odpowiednie procedury, aby chronić zgromadzone dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, a także przechowywać poprawne i aktualne dane osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem. Spółka dokłada również wszelkich starań, aby jej partnerzy, którym udostępnia dane osobowe, dochowali należytej staranności, zachowując poufność Państwa danych osobowych. W przypadku transakcji internetowych spółka wykorzystuje sprawdzone rozwiązania technologiczne zapewniając ochronę danych osobowych przekazywanych jej za pośrednictwem witryny internetowej. Obiektywnie jednak stwierdzając żaden system zabezpieczeń lub system transmisji danych za pośrednictwem Internetu nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.
 18. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.